Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hedehusgårdens rideklub, forkortet HGRK. Klubbens hjemsted er Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene i Høje- Tåstrup kommune

§2 Formål 

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at drive rideskole og oplære navnlig børn, unge, ældre og handicappede i hestens brug og pleje.

Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive ride-etablissementet Hedehusgårdens Rideklub. Der skal til enhver tid tilstræbes at klubben drives på en sund og økonomisk forsvarlig måde.

§3 Medlemskaber

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund og Parasport Danmark under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de tre nævnte forbunds love og bestemmelser.

§4 Optagelse af medlemmer

Alle pensionærer, privat- og elevryttere, som bruger rideklubbens faciliteter, skal være medlem af HGRK.

Private pensionærer skal foruden disse vedtægter også til en hver tid følge gældende staldkontrakt som er underskrevet af begge parter og beskriver hvilke regler som skal efterkommes for at kunne være opstaldet på HGRK.

Man skal være medlem i mindst 3 måneder samt være fyldt 15 år før stemmeret opnås. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres ved forældre/værge, som repræsenteres med én stemme pr. barn. Stemme kan kun angives ved personligt fremmøde. Medlemmer der er i restance kan ikke deltage på generalforsamlingen.

Indmeldelse sker via hgrk.dk og er gældende når indbetaling er sket.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til 1. januar. Ved udmeldelse foretages der ikke refusion af indbetalte kontingent.

§6 Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Kontingentet opkræves halvårligt forud og er forfaldent til betaling 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdag, bortfalder medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restancen, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Uanset ovenstående kan bestyrelsen slette et medlem, der ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Hvis et medlem slettes følges bestemmelserne i § 7b.

§7 Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelses måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 7b Karantæne/udelukkelse 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og tale sin sag. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 7c Karantæne/udelukkelse 

I det af §7b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved Skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§8 Bestyrelsens sammensætning

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på min. 5 og max. 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18år. Medlemmer under 18år kan repræsenteres af forældre/værge. Det tilstræbes at der så vidt muligt er 2 pladser i bestyrelsen til medlemmer over 18år fra rideskolen eller deres forældre/værge hvis medlemmet er under 18år.

På generalforsamlingen vælges mindst 5 og max. 7 bestyrelsesmedlemmer foruden 2 suppleanter. 

Personer ansat på HGRK kan ikke varetage bestyrelsesposter. Undtaget er ansatte på timeløn med maks. 10 timer pr. måned – dog må disse ikke være til stede under drøftelse af personaleforhold ved bestyrelsesmøder.

Personer med familiemæssig tilknytning kan ikke varetage to eller flere af bestyrelsens tegnende poster (formand, næstformand og kasserer).

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Foruden bestyrelsen vælger generalforsamlingen følgende udvalg, der skal bestå af aktive medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen:

1. Stævneudvalg

2. Juniorudvalg

Udvalgsmedlemmer vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsesmedlemmer og intern revisor vælges for 2 år. Vælges der ikke en intern revisor, skal generalforsamlingen godkende valg af ekstern revisor. Vælges en intern revisor, behøver generalforsamlingen ikke godkende ekstern revisor.

Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år.

I tilfælde af vakance indtræder suppleanter i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori de er valgt. §9 Ordinær Generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender med de ind-skrænkninger disse vedtægter og staldkontrakter foreskriver.

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Dog kan afvigelse ske afhængig af helligdage, hvorfor Generalforsamling kan afholdes senest 14 dage inde i april.

Tid og sted samt dagsorden til generalforsamlingen skal meddeles klubbens medlemmer skriftligt (ved opslag og på klubbens hjemmeside) mindst 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og de af bestyrelsen fremsatte, og øvrige indkomne forslag, skal skriftligt (ved opslag og på klubbens hjemmeside) meddeles klubbens medlemmer mindst 3 dage før generalforsamlingen.

§10 Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af referent

Formandens beretning

Bestyrelsen fremlægger årsregnskab til godkendelse 

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen fremlægger årsbudget

Behandling af indkomne forslag

Valg af formand for 2 år, i lige år.

Valg af Kasserer for 2 år, i ulige år.

Herudover skal der vælges et antal bestyrelsesmedlemmer for 2 år, halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år. Herudover skal der vælges 2 suppleanter ( 1 suppleant og 2 suppleant), 1 revisor og 1 revisorsuppleant, disse vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer skal være myndige.

§11 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder mødet. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal (jf. dog § 7, § 15 og § 16). På begæring fra mindst et medlem, skal valg og afstemning foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol og referat optages af bestyrelsen. Formandens beretning optages til afstemning. Opnås der ikke flertal for beretningen, slutter generalforsamlingen og bestyrelsen må indkalde til ekstraordinær generalforsamling

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.

For så vidt angår krav til udformning af indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og Formanden

§13 Bestyrelsen

Stk. 1: HGRK tegnes af bestyrelsen, som enten er medlem eller forældre til et medlem i foreningen.
Stk. 2: Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formanden som kassereren. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.
Stk. 3: I tilfælde af afstemning i bestyrelsen, hvor antallet af stemmer er lige, har formanden 2 stemmer. 
Stk. 4: Bestyrelsen har det økonomiske og administrative hovedansvar for foreningens drift og ledelse. For foreningens forpligtelser og gæld hæftes kun med klubbens formue. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen (jf. §8), og valgbare er alle over 18 år, der ikke er i kontingentrestance eller på anden måde i gæld til foreningen.
Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter principper for den daglige drift og ansætter en direktion til at udføre dette, hvis der er behov.

§ 14 Tegningsregler

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes interesse på bedste måde. Prokura kan meddeles 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingens beslutninger, som er truffet herom i medfør af vedtægternes § 11.

Formand og Kassér kan indgå aftaler overfor 3. part.

§15 Regnskab

Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den/de valgte revisorer.

Det påtegnede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning

§17 Vedtægtsændringer

Ændring af foreningens love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Rideforbund samt Høje Taastrup Kommune til godkendelse

§18 Foreningens opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to hinanden følgende, med mindst 14 dages mellemrum, generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages ved mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde almennyttige ridesportslige aktiviteter inden for DRF´s Distrikt 3.

 

 

Senest revideret: 12. Marts 2023

 

Vores sponsorer