OPSTALDNINGSkontrakt

 

§ 1. AFTALENS PARTER

 

  1. Denne aftale om opstaldning af hesten

(hvor begrebet ”hesten” omfatter såvel heste som ponyer):

 

________________________________

Hestens navn

 

________________________________

Hestens chipnummer

 


er indgået mellem

 

1.2.    Udlejers navn:          Hedehusgårdens Rideklub

          Adresse:                  Brandhøjgardsvej 2, 2640 Hedehusene

          email.:                     hedehusgaarden@gmail.com

          CVR/CPR-nr.:           81143528

og

 

1.2.    Lejers navn: ________________________________________

          Adresse: ___________________________________________

          Tlf.: _______________________________________________

          email.: _______________________________________________

          CPR nr.: ____________________________________________

         

§ 2. IKRAFTTRÆDEN
  1. Aftalen træder i kraft den ______________ og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne.
§ 3. BETALING
  1. Som vederlag for opstaldning af hesten betaler lejer pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste. Prislisten fastsættes af udlejer i henhold til udviklingen i kornpriser m.v. Det meddeles pr mail såfremt der er ændringer til den allerede fastlagte pris.
  2. Prisen er for nuværende kr. 3850 pr. måned.
  3. Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.
  4. Opstaldning betales månedsvis forud.
  5. Forbrug betales månedsvis bagud. Forbrugspriser opdateres løbende på hgrk.dk
  6. Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.
  7. Manglende rettidig indbetaling af boksleje vil blive betragtet som misligholdelse af denne kontrakt, hvorved udlejer har ret til at opsige kontrakten, hvilke medfører, at hesten skal flyttes og retten til tilbagebetaling af depositum frafalder.
  8. Såfremt lejer er i restance med betaling af bokslejen, kan udlejer udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at udlejer kan nægte at udlevere hesten til lejer eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til udlejer. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles lejer ved anbefalet brev.

 

§ 4. DEPOSITUM

  1. Som depositum indbetaler lejeren kr. 3000 inkl. moms.
    

§ 5. UDLEJER ER FORPLIGTET TIL

 1. At stille en boks og et skab til sadel og strigletøj til rådighed for lejer.
 2. At fodre hesten med foder efter aftale med lejeren.
 3. At give hesten stråfoder og strøelse efter aftale med lejeren.
 4. At forestå udmugning og foldud- og indlukning i hverdage efter aftale med lejer.
 5. At passe hesten fagligt korrekt.
 6. At give lejer adgang til alle udlejers faciliteter uden ekstra beregning i tidsrummet 8.00 til 22.00.

 

Ad a)

Alle heste bliver forsøgt placeret således, at det passer bedst muligt til deres temperament mv., hvorfor udlejer forbeholder sig retten til, at omplacere heste for at tilgodese alle heste.

 

Ad b og c)

Lejer har ret til 6 kg stråfoder– foder og stråfoder udover dette betales af lejer. Alt foder skal opbevares i lukkede beholdere.

I vinterhalvåret fodres 3 gange daglig. Vinterhalvåret regnes fra ca. 1. oktober til ca. 31. marts afhængig af vejr og vind.

I bokslejen er inkluderet en pose træpiller om ugen eller en pose hamp eller tørv hver 3. uge. Yderligere strøelse kan tilkøbes efter gældende dagspris. Egen strøelse er kun tilladt efter forudgående aftale med bestyrelsen.

 

Ad d)

Alle heste er som udgangspunkt på fold hver dag. Alle tidspunkter er gennemsnitlige tidspunkter og der kan derfor være dage hvor heste kommer tidligere eller senere ind og ud, dog aldrig mere end en time fra de angivne tidspunkter.

Vinterfold (1. oktober til 31. marts): Udlukning kl 8.00 efter morgenfodring og indlukning 14.30.

Sommerfold (1. april til 30. juni samt 1. August til 30. september): Udlukning kl 8.30 efter morgenfodring og indlukning 19.00. Døgnfold: Alle heste går som udgangspunkt på døgnfold i hele juli måned. Hestene flyttes ikke mellem folde af udlejer. Pensionærerne kan dog indbyrdes aftale at hesten står inde i juli måned. Der indgår ikke fodring i stalden, strøelse eller mugning i juli måned. Der udarbejdes en turnusordning blandt pensionærerne for påfyldning af vand og stråfoder på folde. Staldlejen er uændret i juli måned.

Dårligt vejr: Såfremt vejret er ekstraordinært dårligt, og udlejer skønner, at det ikke vil være fagligt forsvarligt at lukke hestene på fold, vil hestene blive inde. Hvis hestene er ude lukkes de ind og kommer ikke nødvendigvis på fold igen den dag.

Vand og stråfoder på folden: Udlejer sørger for, at hestene har adgang til vand og stråfoder på folden. Stråfoder gives alene når der ikke er adgang til tilstrækkeligt græs.

Håndterbarhed: Det er lejers ansvar at hesten kan håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt af andre. Dersom bestyrelsen vurderer at dette ikke er tilfældet er det lejers eget ansvar at håndtere hesten.

I weekender og på helligdage foretages indluk og frokost/aftenfordring af lejerne efter en på forhånd fastlagt plan hvor lejeren 1-2 dage om måneden står for indluk.

På helligdage foretages udluk af lejerne efter en på forhånd fastlagt plan hvor lejeren 1 gang årligt står for indluk.

 

Heste på sygefolde får det stråfoder på folden som aftales med ejeren. Ejeren pakker & stiller selv stråfoder frem i poser, ved hestens boks. Derfra uddeles det af staldpersonalet, eller af den pensionær der har vagten.

 

Ad e)
Såfremt det skønnes, at en hest har brug for akut dyrlæge eller smed, vil denne straks blive tilkaldt for lejers regning. Lejeren vil straks herefter blive underrettet. Ved sygdom som ikke anses for akut, vil lejeren blive kontaktet.

Lejeren giver ved denne kontrakt fuldmagt til, at udlejer kan tilkalde dyrlæge og smed på lejers regning, såfremt hesten akut har behov for at blive tilset af en
dyrlæge eller smed.

 

Ad f)
Udlejer kan lukke tilgangen til ridebane og ridehus. Dette meddeles ved opslag. Lejer må efter aftale med udlejer benytte egen underviser. Udlejer kan dog afvise udefrakommende undervisere, hvis udlejer skønner, at underviserens metoder strider mod almindelig god horsemanship og skik. Der må ikke rides flere end 8 ad gangen i det store ridehus og rideskolen har til enhver tid første ret. 

Der må longeres i ridehuse og på ridebane efter aftale med ryttere, der rider. Ryttere, der rider, har til enhver tid fortrinsret. Der må alene være løse heste i ridehusene, hvis der ikke er andre heste i det pågældende ridehus.


Såfremt man er nødsaget til at benytte faciliteterne udenfor det angivne tidsrum, skal dette aftales med udlejer.

 

§ 6. UDLEJER ER IKKE FORPLIGTET TIL

 1. At påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen.
 2. At afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
 3. At tegne forsikring, der dækker den opstaldede hest, sadeltøj eller andet udstyr.
 4. At forestå mugning i tilfælde af at sygdom hos staldpersonalet ikke kan dækkes af en vikar.

 

§ 7. LEJER ER FORPLIGTET TIL

 1. At påtage sig det erstatningsansvar, lejer / hesteejer efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
 2. At holde hesten ansvarsforsikret.
 3. At udlevere det originale hestepas samt en kopi af ejercertifikatet på forlangende indenfor 20 min.
 4. At holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.
 5. At hesten tilses grundigt minimum hver 3. dag
 6. At behandle og omgås alle heste på opstaldningsstedet på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde.
 7. At sørge for udmugning i weekender og helligdage, således at hestens trivsel i boksen sikres.
 8. At give alle nødvendige oplysninger om hesten, således at udlejer kan tilgodese hesten bedst muligt samt træffe eventuelle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med hestens opstaldning. Dette omfatter smitsomme tilstande hos hesten der straks skal meddeles bestyrelsen.
 9. At sørge for, at hesten har en brugbar grime, træktov samt evt. dækken, der passer til årstiden.
 10. At oplyse udlejer om længerevarende fravær fra hesten samt oplyse kontaktperson i perioden.
 11. At feje og rydde op efter sig selv og sin hest (stald, ridehus, ridebane samt gårdsplads).
 12. At overholde ridehusreglerne. Reglerne hænger i ridehuset.
 13. At der ikke ryges eller bruges åben ild i på Hedehusgårdens område og straks at påtale dette overfor pågældende, såfremt dette ikke bliver overholdt.
 14. At bidrage til, at omgangstonen er hjælpsom, venlig og positiv – det gælder overfor heste såvel som mennesker.
 15. At sørge for at egne medbragte gæster eller børn overholder ordensreglerne.
 16. Selv at benytte den til enhver tid af udlejer anviste boks, idet lejer ikke uden udlejers skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
 17. At afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination, gødningsprøve og ormekur.
 18. At holde hesten vaccineret efter de til enhver tid gældende regler.
 19. At ride med ridehjelm på rideklubbens område.
 20. At deltage i minimum to hele arbejdsdage årligt svarende til 15 timers arbejde. Datoer og arbejdsopgaver meddeles på opslagstavlen.
 21. At tømme og rengøre sin boks en gang årligt
 22. At sørge for at personer, der rider hesten mere end 15 gange årligt, er indmeldt i HGRK. 

 

§ 8. OPSIGELSE

  1. Denne aftale kan af begge parter opsiges seneste den sidste hverdag i måneden, med 1 måneds varsel til den første i en måned, hvilket også gælder ved salg af hest, eller hvis hesten afgår ved døden.
  2. Flytter lejer skal lejer aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand senest dagen for fraflytning inden lukketid. Forsømmes dette bortfalder lejers ret til tilbagebetaling af depositum.
  3. Depositum afregnes seneste 7 hverdage efter fraflytning efter inspektion af rengøring af boksen.
  4. Dette gælder medmindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer.
  5. I tilfælde af, at den anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan udlejer opsige kontrakten uden forudgående varsel.

§ 9.

MISLIGHOLDELSE

  1. Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen.
  2. Hvis lejer misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er udlejer dog berettiget til, for lejers regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
  3. Såfremt opstalder er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til opstalder eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til klubben. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles opstalder ved anbefalet brev.

 

 

UNDERSKRIFTER

 

Den       /      -  20                                   Den      /      -  20                                  

 

 

_______________________________           _________________________________

Lejers underskrift                                    Udlejers underskrift

Vores sponsorer